Болнична система за измерване на глюкоза и кетони

StatStrip®

 

1. Nova Biomedical е единствената компания, която може да предложи лабораторно качество за глюкоза и кетони в пълна кръв в рамките на няколко секунди. Това е така заради иновативната технология за измерване на хематокрита. Хематокритът се измерва на базата на импедансен метод и по този начин се дава резултат за глюкоза на базата на измерения хематокрит.

 

Измерването на хематокрита е изключително важно за получаване на точен резултат. Това е така, защото този род системи (използващи ленти) използват за проба пълна кръв, а реално измерват концентрацията на глюкозата в плазмата. От тук следва, че при наличието на повече или по-малко плазма на лентата/сензора, резултатът няма да бъде еднакъв. Именно на базата на хематокрита може да се разбере какво е количеството плазма на лентата/сензора и от там да се даде напълно точен резултат за глюкоза.

 

На графиката по-долу са сравнени резултатите от 3-те основни технологии за експресно измерване на глюкоза с автоматичен биохимичен анализатор Vitros на Johnson&Johnson при една стойност на глюкозата и различни стойности на хематокрита. Ясно се вижда огромното влияние на хематокрита върху познатите досега технологии и отличната корелация на StatStrip® технологията с референтния метод при хематокрит от 23% до 61%.

 

 

 

2. Другото уникално в технологията StatStrip® е измерването и елиминирането на всички субстанции и ефекти (наричани интерференции), влияещи на резултата за глюкоза + използването на специален модифициран ензим глюкоза оксидаза, който не се влияе от количеството кислород в пробата и извън нея. Измерването и елиминирането на интерференциите се постига чрез 2 отделни измервания, а именно:

     1. В кладенче на лентата се измерва глюкозата + интерференциите;

     2. В друго кладенче на лентата се измерват само интерференциите.

Това, което се получава, е следното:

 

 

 

 

В горната таблица отново са показани разликите между познатите технологии и StatStrip®. Вижда се, че при другите технологии се наблюдават интерференции, а при StatStrip® - не.

 

3. Резултатите, които получавате от StatStrip® анализаторите, са с лабораторно качество. Апаратите работят с пълна кръв и в същото време дават резултат, еднакъв с този от автоматичен биохимичен анализатор, работещ с плазма/серум - референтният метод за измерване на глюкоза. Апаратът измерва количеството глюкоза в пълна кръв и е калибриран да дава резултат като биохимичен анализатор - основна роля тук играе измерването на хематокрита.

На долната графика може да видите резултатите от корелационен анализ между StatStrip® технологията и референтен метод. За изготвянето му са използвани 1703 проби, като стойността на корелационния коефициент R2 e 0,9950 при теоретично максимална и най-добра стойност 1, а наклонът на корелационната крива е 1,018 при теоретична най-добра възможна стойност 1.

 

 

4. Характерно за подобни технологии е използването на така наречените калибрационни кодове, които идват по някакъв начин с лентите. При StatStrip® технологията калибрационни кодове НЕ се използват. Това, че не се използват калибрационни кодове означава, че наистина такъв код не съществува - той не се намира в лентата/сензора или в отделен чип - просто не съществува.

Това е така заради използваното златно покритие на лентата. Златото е благороден метал, а благородните метали са най-доброто за извършването на електрохимично окислително/редукционни реакции.

Електрохимичните свойства на златото са установени и предвидими. Това гарантира, че всяка различна партида тест ленти ще бъде с абсолютно еднакви електрични свойства, поради което необходимостта от подобни кодове е напълно елиминирана.

Конкурентните технологии, използващи въглеродно базирани мастила и хартия, са обект на най-различни вариации при производствените процеси, които правят калибрационните кодове за всяка партида необходимост.

 

5. Освен, че премахва калибрационните кодове, златният слой не се афектира от промяна на влажността, температурата и атмосферното налягане. Поради тази причина тест лентите за глюкоза могат да бъдат използвани 180 дни след отваряне на бутилката, а тези за кетони - 90 дни.

 

6. При StatStrip® технологията лентата/сензорът не може да бъде предозиран или недостатъчно дозиран. Това е така благодарение на капилярната технология, на базата на която пробата влиза в сензора. Допирането до капка кръв е всичко необходимо, което трябва да бъде направено.

 

7. Резултат за глюкоза в рамките на 6 секунди и резултат за кетони в рамките на 10 секунди.

 

8. Необходимият обем проба е 1.2 микролитра. За получаването на този обем проба могат да бъдат използвани най-малкият размер ланцети на пазара - 33G.

 

9. Тест лентата за определяне на кетони измерва количеството бета-хидроксибутират в кръвта на пациента. Измерването на кетоните в пълна кръв е много по-показателно от измерването на кетони в урината. Тест лентите за урина измерват ацетон, който заедно с ацетоацетатът съставлява по-малко от 20% от кетоните в човешкото тяло. Количеството на бета-хидроксибутирата съставлява над 80% от кетоните и затова измерването му е много по-показателно за състоянието на пациента.

Не е необходима настройка на апарата при смяна между ленти за глюкоза и кетони - след като лентата бъде поставена в апарата, той разбира каква е тя.

 

Характеристиките на метода и апаратите, които бяха изброени до момента, свидетелстват за това, че StatStrip® е най-точният експресен метод за определяне на глюкоза в пълна кръв. Всичко това е доказано в над 70 научни публикации, публикувани в престижни списания - публикациите са от авторитетни екипи учени от целия свят - Mayo Clinic, Addenbrooke's Hospital, JohnHopkins Medical Institutions и т.н. За получаването на публикациите моля да се свържете с нас.

 

 

Предлагат се два различни анализатора. Резултатите, които се получават от тях, са напълно еднакви. Основната разлика между двата анализатора е това, че StatStrip® - Connectivity може да бъде свързан към лабораторна или болнична информационна система както и да принтира резултати чрез негов софтуер и външен принтер.

 

StatStrip® - Xpress показва резултата на екрана и има памет за 400 резултата.

 

И двата апарата измерват глюкоза и кетони с отделни ленти, не използват калибрационни кодове, използват напълно еднакви тест ленти. Болничната система за измерване на глюкоза StatStrip® е глюкоанализатор, като получаваните резултати са по-добри от тези, получени с лабораторен глюкоанализатор.